Login 
Termeni si conditii
 
Termeni si conditii


I.PĂRŢILE CONTRACTANTE    

S.C. REKLAMA SHOP PACKAGING S.A., cu sediul în Iaşi, B-dul. Poitiers Nr.12, cod 700671, J22/2364/2003, cod fiscal RO 16015091, cont deschis la B.R.D. Sucursala Iasi, nr. RO26 BRDE 240SV25150572400, tel/fax: 0232-213.200 si 0332-80.40.40, e-mail: sales@reklamashop.ro, web: www.reklamashop.ro, reprezentată prin d-nul. Tiberiu Paul STOIAN, în calitate de Director Comercial, numită în continuare FURNIZOR, şi BENEFICIAR, convin să încheie prezentul contract de vânzare - cumpărare, în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de către FURNIZOR a produselor detaliate în Notele de Comanda – Facturi Proforme, stabilirea condiţiilor generale de vânzare cumpărare a marfurilor comercializate de către FURNIZOR, precum şi drepturile şi obligaţiile ce revin celor două parţi şi care decurg din derularea acestor operaţiuni. In cazul in care nu s-a convenit altfel in scris, tuturor angajamentelor care sunt incredintate catre S.C. Reklama Shop Packaging S.A. de catre clienti, le sunt aplicabile prezentele conditii generale. Acordul asupra acestora nu poate prezuma circumstanta ca FURNIZORUL ar fi acceptat o comanda fara protest.

III. MODALITATEA DE LUCRU
3.1 PROCEDURA DE LANSARE COMANDA
3.1.1. Comenzile BENEFICIARULUI se vor face în mod uzual în scris prin orice mijloc de comunicare: NOTA DE COMANDĂ – FACTURA PROFORMĂ transmisă prin fax, e-mail, curier sau direct consilierului de vânzări al FURNIZORULUI, ce deserveşte zona in care are sediul sau punctul de lucru BENEFICIARUL.
3.1.2. FURNIZORUL nu este prezumat a fi acceptat comanda decat in cazul in care el a adresat confirmarea in scris BENEFICIARULUI sau daca a demarat cheltuieli de productie. FURNIZORUL isi rezerva dreptul de a refuza o comanda in cazul neachitarii unei facturi precedente, a unei situatii financiare precare a solicitantului sau din motive tehnice, care ar putea aduce atingere calitatii recunoscute a ambalajelor ce poarta marca ReklamaShop.
3.1.3. Odata cu solicitarea sa, BENEFICIARUL este obligat sa evidentieze in scris, in mod explicit, toate detaliile si exigentele relative la executia corecta a comenzii, prin aceasta intelegandu-se, daca e cazul, si exigentele destinatarului final al ambalajului (in cazul distribuitorilor autorizati ai ReklamaShop). FURNIZORUL nu poate fi facut responsabil de erori de conformitate a produselor, imputabile unei erori de informare. Transmiterea ulterioara lansarii comenzii a acestor informatii, poate atrage neluarea in considerare sau imputarea unor cheltuieli suplimentare.
3.1.4. Procedura de lansare in executie a unei comenzi de produse personalizate presupune analiza atenta, aprobarea si semnarea de catre BENEFICIAR a urmatoarelor formulare de lansare in executie: Oferta FURNIZORULUI, Nota de Comanda / Factura Proforma, Contractul de Vanzare Cumparare si formularul Bun de Tipar. Formularele mentionate vor trebui completate integral si transmise la Fax: 0232-213.200 sau e-mail:
sales@reklamashop.ro. Completarea partiala sau ne-transmiterea unuia dintre aceste documente, precum si neincasarea in contul FURNIZORULUI a contravalorii avansului aferent comenzii, atrage blocarea comenzii BEFICIARULUI pana la completarea documentatiei. FURNIZORUL nu este raspunzator pentru intarzierile in livrarea comenzilor, generate de lipsa unuia sau a mai multora dintre documentele anterior mentionate.
3.2. TERMENE DE EXECUTIE SI LIVRARE
3.2.1. Termenul de livrare general, fara alte acorduri exprese dintre FURNIZOR si BENEFICIAR este de 30 zile lucratoare pentru comenzile noi (pentru care nu exista clisee/matrite necesare imprimarii sau stante) si 10 zile pentru comenzile repetitive. In afara unei stipulatii contrare, termenele de livrare care pot fi influentate de fapte ale tertilor (furnizori materii prime sau tertii lor) si/sau de cazul fortuit sau de forta majora, considerate ca fiind indiactive. O eventuala intarziere in livrare datorata acestor factori, nu poate constitui motiv de anulare a comenzii sau de atribuire de penalizari. Termenul de livrare incepe de la data primei zile lucratoare ce urmeaza remiterii catre FURNIZOR a tuturor formularelor aferente lansarii in executie, inclusiv a Bunului de Tipar avizat in forma finala.
 3.3. DREPTUL DE REPRODUCERE
3.3.1. Dreptul de reproducere este acordat FURNIZORULUI de catre BENEFICIAR, odata cu lansarea comenzii. BENEFICIARUL isi asuma, daca este cazul, toate responsabilitatile cu privire la elementele grafice in legatura cu tertii si garanteaza FURNIZORUL impotriva tuturor reclamatiilor ce ii vor putea fi adresate in aceasta privinta. Avand in vedere dispozitiile legale in materie de proprietate intelectuala, artistica si industriala si de concurenta neloiala, toate proiectele de design create de FURNIZOR raman proprietatea sa exclusiva si nu pot fi nici imitate si nici reproduse. Reproducerea sau imitarea lor sub orice forma si prin orice procedeu cunoscut, fara autorizarea prealabila scrisa a FURNIZORULUI, constituie o contrafacere si/sau un act de concurenta neloiala. In cazul schimbarii furnizorului de ambalaj, pentru utilizarea aceloraşi machetelor grafice realizate de catre departamentul design al FURNIZORULUI, înainte de începerea utilizării în producţie, BENEFICIARUL va achita contravaloarea serviciilor de design care au stat la baza realizării clişeelor flexografice utilizate la imprimarea ambalajelor.
 3.4. BUNUL DE TIPAR SI PRODUCTIA
3.4.1. Obligatia FURNIZORULUI este de a livra produsele imprimate conform elementelor grafice prevazute in formularul Bun de Tipar. Remiterea bunului de tipar semnat, reprezinta comanda ferma de a tipari si exonereaza pe FURNIZOR de responsabilitatile referitoare la greselile si/sau omisiunile nesemnalate si/sau constatate dupa operatiunile de tiparire. Toate formularele de lansare raman in proprietatea FURNIZORULUI si se constituie in probe in cazul unui eventual litigiu.
3.4.2. FURNIZORUL depune toate diligentele pentru a furniza produse cu o calitate care respecta standardele si tolerantele unanim admise in acest sector. La imprimarea flexografica, functie de tipul masinii cu care se imprima, de tipul si producatorul pigmentilor sau de tipul materialului pe care se imprima (in special in cazul materialelor polietilenice transparente), pot exista variaţii de nuanţe faţă de codul pantone standard, deplasări acceptate ale clişeelor flexo, fluctuatii ale dimensiunilor finale (gabarit sau grosime a foliei extrudate, datorate in special particularitatilor de elasticitate ale materialului) situate in intervalul unanim acceptat al marjei de eroare de (+/-) 3-5% comparativ cu bunul de tipar imprimat pe hartie. Aceste fluctuatii minore nu influenteaza pretul de comercializare a ambalajelor.
FURNIZORUL nu dimensionează ambalajele raportat la produsul care urmeaza să fie ambalat, produs ale carui dimensiuni pot fluctua pe parcursul procesului de ambalare industrială. In cadrul comenzii ferme, BENEFICIARUL alege dimensiunile ambalajului care va fi comandat FURNIZORULUI, pe baza de mostre similare, anterior puse la dispozitia sa. Dimensiunile alese de catre BENEFICIAR se vor regăsi în formularul BT. Variatia tirajului obtinut se situeaza in limita (+/-) 10% din cantitatea iniţial comandata. BENEFICIARUL va recepţiona întrega cantitate rezultată din procesul tehnologic ca urmare a lansării comenzii ferme.
3.5. LIVRAREA SI RECEPTIONAREA MARFURILOR 
3.5.1. In cadrul Limitei de Credit şi a celorlalte prevederi contractuale, FURNIZORUL va pune la dispoziţia BENEFICIARULUI produsele solicitate, în cantităţile, termenele de livrare, de plată şi condiţiile comerciale de acord stabilite.
3.5.2. Condiţiile standard ale FURNIZORULUI prevăd livrarea Franco la depozitele acestuia din Bucuresti, Timişoara, Iaşi, Arad, Craiova, Suceava, in mod GRATUIT. În afara acestor zone, depozitarea, manipularea, încărcarea şi transportul mărfurilor vor fi efectuate de către BENEFICIAR sau pe cheltuiala acestuia, in lipsa unor alte prevederi sau acorduri scrise cu FURNIZORUL. BEBEFICIARUL se obliga sa ridice marfurile in termen de maxim 72 ore de la data avizarii sale cu privire la punerea marfurilor la dispozitia sa in depozitul FURNIZORULUI. Din momentul instiintarii si a punerii marfurilor la dispozitie, este considerat ca transferul de risc trece de la FURNIZOR la BENEFICIAR. Omisiunea de ridicare a marfurilor puse la dispozitia sa, poate presupune transferarea in sarcina BENEFICIARULUI a cheltuielilor de conservare si de paza a marfurilor pana la momentul receptiei.
3.5.3. Recepţia si verificarea cantitativa a mărfurilor de către BENEFICIAR se realizeaza la momentul livrarii. Sesizarea eventualelor diferente calitative se poate face in termen de 72 ore de la data punerii la dispozitie a marfurilor, in scris, prin scrisoare recomandata adresata FURNIZORULUI. Utilizarea sau remiterea catre un tert a unei parti din marfa livrata de FURNIZOR, antreneaza acceptarea acesteia. Nonconformitatea unei transe de marfa livrata se va considera contestatie partiala si nu da dreptul BENEFICIARULUI sa refuze in totalitate intreaga cantitate de marfuri comandate FURNIZORULUI. Contestatia partiala nu poate fi invocata pentru a bloca plata pentru produsele conforme. Functie de rezultatele analizei FURNIZORULUI si de posibilitatile tehnice, lotul neconform confirmat, poate fi re-lansat in fabricatie sau poate fi restituita contravaloarea.
3.5.4. La solicitarea BENEFICIARULUI, transportul produselor către depozitul acestuia se poate realiza şi prin intermediul serviciciilor de curierat. FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător pentru recepţionarea necorespunzătoare, cantitativă şi/sau calitativă, a mărfurilor transportate de către curier. La cererea expresă a BENEFICIARULUI şi pe cheltuiala acestuia, mărfurile pot fi asigurate pe perioada transportului. BENEFICIARUL are obligaţia să verifice conţinutul coletelor în momentul recepţiei mărfurilor. Acesta NU va semna documentele transportatorului decât după verificarea trimiterii şi va menţiona pe aceste documente observaţiile de rigoare cu privire la eventuala lipsă a mărfii sau deteriorarea ambalajului exterior al coletelor. În caz contrar, reclamaţiile vor fi considerate nule.
3.5.5. În cazul în care FURNIZORUL expediază marfa printr-un serviciu de curierat, părţile convin să considere marfa recepţionată de către BENEFICIAR din momentul expedierii de la depozitul FURNIZORULUI. Documentul de expediţie al serviciului de curierat eliberat la preluarea coletelor reprezintă confirmarea de primire a mărfurilor expediate de către FURNIZOR. BENEFICIARUL are posibilitatea reclamării unor lipsuri sau plusuri calitative sau cantitative. În cazul în care BENEFICIARUL primeşte prin intermediul serviciului de curierat mărfuri care nu îi sunt destinate sau mărfuri pe care nu le-a comandat FURNIZORULUI, coletele vor fi returnate în termen de maxim 24 ore la depozitul FURNIZORULUI, pe cheltuiala acestuia din urmă, plata transportului urmând a se realiza la destinaţie. Nerambursarea mărfurilor spre depozitul FURNIZORULUI în termenul specificat, presupune acceptarea plăţii mărfurilor de către BENEFICIAR în condiţiile prezentului contract de vânzare cumpărare.
3.5.6. Mărfurile comandate pe bază de Nota de Comanda nu pot fi returnate FURNIZORULUI. Odată semnată Nota de Comanda, apare obligativitatea BENEFICIARULUI de a recepţiona şi achita în totalitate, contravaloarea bunurilor comandate livrate conforme, la termenele prevăzute în prezentul contract sau în Nota de Comandă. Anularea unilaterala a comenzii nu presupune anularea obligatiei de plata a marfurilor.

IV. PREŢURI, DISCOUNTURI, TERMENE DE PLATĂ, PENALITĂŢI
4.1. Preţurile mărfurilor standardizate, sunt cele stabilite în Lista de Preţuri a FURNIZORULUI, ofertă transmisa BENEFICIARULUI.
4.2. Ofertele sunt facute fara angajament in limita sau sub rezerva vanzarii din stoc si sub rezerva echipamentelor disponibile. Ele sunt subiect de revizuire in cazul fluctuatiilor costurilor materiilor prime sau a deprecierii monedei de ofertare in raport cu euro cu notificarea BENEFICIARULUI, la solicitarea acestuia, prin poştă, e-mail, fax, sau afişarea pe Internet la adresa
www.reklamashop.ro, prezumându-se că în orice moment BENEFICIARUL are cunoştiinţă de preţurile FURNIZORULUI. In afara unei stipulatii contrare, valabilitatea ofertei este de 30 zile. Pentru ofertele destinate expres unui BENEFICIAR, preturile sunt valabile exclusiv pentru lucrarea curenta, specificata distinct in oferta.
4.3. Funcţie de volumul achiziţiilor periodice, în cazul respectării anterior a termenelor de plată şi a celorlalte condiţii contractuale, FURNIZORUL poate acorda DISCOUNT si BONUSURI de volum fiecarei categorii de beneficiari. Discount-urile acordate de către FURNIZOR nu se cumulează şi nu se acordă la produsele care fac obiectul unor oferte speciale sau promoţii.
4.4. BENEFICIARUL va achita avansul pentru mărfurile ce vor fi livrate de către FURNIZOR, conform Facturii Proforme cu O.P. sau cu B.O./C.E.C. cu scadenţa în ziua semnării Notei de Comandă, iar la livrarea comenzii, diferenta se va achita cu numerar, C.E.C. sau B.O. cu scadenţa la termenul negociat. Livrarea mărfurilor nu se poate realiza în lipsa documentelor anterior menţionate care atestă plata sau angajamentul de plată. Creditarea BENEFICIARULUI se realizeză uzual în limita sumei reprezentând media cifrei de afaceri pe ultimele 3 luni cu FURNIZORUL.
4.5. Exceptand cazul de risc de insolvabilitate al BENEFICIARULUI titular al comenzii, situatie in care valoarea totala a comenzii va putea fi solicitata in avans, TERMENUL DE PLATĂ maximal acordat BENEFICIARULUI pentru achitarea oricărei facturi emisă de FURNIZOR este de 30 zile calendaristice, in lipsa unor alte termene acceptate in scris de catre FURNIZOR. BENEFICIARUL are obligaţia de a respecta termenele de plată specificate în documentele de vânzare (Factura Proformă / Nota de Comandă si/sau Factura Fiscală).
4.6. În cazul nerespectării termenelor de plată, FURNIZORUL are dreptul de a percepe penalităţi de 0,5% pe zi pentru orice zi de întârziere, aplicate la valoarea rămasă neachitată, precum şi daune interese pentru neexecutarea parţială sau totală a contractului. Totalul penalităţilor calculate pe zile de întârziere va putea depăşi suma datorată, asupra căreia sunt calculate penalităţile. FURNIZORUL are dreptul, indiferent de Limita de Credit alocată, să înceteze livrarea de marfuri către BENEFICIAR dacă la expirarea a 5 zile calendaristice de la data scadenţei, suma este încă neplătită chiar şi parţial. In cazul in care termenul de plata al unei facturi este depasit cu mai mult de 15 zile, BENEFICIARUL va fi decazut din beneficiul termenului de plata acordat pentru toate facturile nescadente, care devin imediat exigibile, fara punere in intarziere prealabila.
4.7. În cazul în care cursul LEU/USD sau LEU/EURO comunicat de BNR a înregistrat o creştere mai mare de 1% de la data emiterii facturii şi până la data plăţii, se va emite o factură de reactualizare.
4.8. Instrumentele de plată agreate de FURNIZOR: numerar, ordin de plată, CEC, BO avalizat de către o entitate acceptată de FURNIZOR. Acesta îşi rezervă dreptul, de la caz la caz, de a pretinde utilizarea unuia din instrumentele de plată menţionate, înştiinţând opţiunea sa BENEFICIARULUI. În documentele de plată, BENEFICIARUL va specifica în clar factura la care se referă instrumentul de plată. În caz contrar, valoarea plăţii se va aplica la cea mai veche factură neplatită.
4.9. In caz de vanzare a fondului de comert de catre BENEFICIAR, de schimbare a administratorului sau a conducatorului societatii beneficiarului, sau in situatia in care societatea beneficiarului face obiectul unei proceduri de organizare judiciara, faliment sau s-a desemnat un administrator judiciar la societatea beneficiarului, facturile nescadente devin imediat exigibile.
4.10. Dreptul de proprietate asupra marfurilor livrate se va transfera asupra BENEFICIARULUI numai dupa achitarea integrala a contravalorii comenzii, prin orice mijloc de plata. Pana la achitarea integrala, FURNIZORUL isi rezerva exclusiv dreptul de proprietate asupra marfurilor contractate livrate sau nu, putand urmari si dispune neingradit de aceste bunuri, indiferent unde acestea s-ar afla: la BENEFICIAR sau la un tert. Fata de aceasta clauza BENEFICIARUL in culpa nu va putea opune valabil nici un protest.

V. CONFORMITATE & GARANŢIE
5.1. FURNIZORUL va acorda garanţie tuturor produselor comercializate în condiţiile O.G. 21/1992 privind protecţia consumatorului şi a H.G. 394/1995, privind obligaţiile ce revin agenţilor economici, în comercializarea produselor destinate consumatorilor, în baza certificatului de conformitate si garanţie ce însoţeşte produsele comercializate. FURNIZORUL garantează că marfurile comercializate nu prezintă defecte si sunt conforme în momentul livrării către BENEFICIAR. Conform dispozitiilor legale, pe suprafata produselor apar datele de identificare a FURNIZORULUI. In cazul in care BENEFICIARUL solicita expres, datele de identificare FURNIZOR pot sa lipseasca. In acest caz, BENEFICIARUL va trebui sa transmita FURNIZORULUI Formularul de anulare trasabilitate. BENEFICIARUL şi FURNIZORUL convin prin prezenta că nu se acordă alte garanţii decât cele din prezentul articol şi că FURNIZORUL nu oferă şi nici nu este răspunzător pentru nici o altă garanţie expresă sau implicită, scrisă sau verbală, incluzând fără a se limita la orice garanţie legată de comercializarea sau de vreo destinaţie specială a marfurilor. Riscurile asupra marfurilor livrate (pierdere, deteriorare, distrugere, transportarea sau depozitarea in conditii necorespunzatoare) se transmit BENEFICIARULUI la livrare către reprezentantii acestuia sau ai serviciului de curierat ales de catre BENEFICIAR. FURNIZORUL nu va fi răspunzător de pierderile şi daunele speciale, indirecte, eventuale, accidentale sau pe cale de consecinţă survenite pe perioada derulării prezentului contract sau pentru beneficii nerealizate. Responsabilitatea FURNIZORULUI este limitata la rambursarea contravalorii partii din lotul de marfa livrat, care nu este conforma cu comanda.

VI. ÎNCETARE, MODIFICARE, DISPOZIŢII FINALE
6.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la data semnării lui de către BENEFICIAR, data la care contractul intră în vigoare şi se prelungeşte automat pe noi perioade de 12 luni, dacă BENEFICIARUL nu notifică în scris cu 30 zile înainte de împlinirea termenului contractual intenţia de a nu mai prelungi contractul sau intenţia de a modifica anumite clauze contractuale. Contractul va putea fi modificat prin acordul scris al părţilor, acord ce se va materializa într-un act adiţional ce va face parte integrantă din prezentul contract.
6.2. În cazul în care acest contract este reziliat din orice cauză, BENEFICIARUL nu va avea dreptul la nici o despăgubire pentru pierderea de profituri sau vânzari actuale sau viitoare, nici pentru clientelă sau pentru pierderea acesteia, sau pentru angajamente făcute în legatură cu derularea acestui contract. Încetarea contractului nu va aduce atingere obligaţiilor de plată neonorate.
6.3. În cazul în care nu se precizează altfel în prezentul contract, orice notificare legată de prezentul contract va fi facută în scris şi va fi trimisă celeilalte părţi prin scrisoare recomandată, la adresele din preambul. Părţile au obligaţia de a-şi  notifica reciproc orice modificare a datelor de identificare menţionate la începutul prezentului contract de îndată ce aceasta a avut loc.
6.4. Constituie parte integrantă a prezentului contract orice act adiţional, anexele la contract şi orice factură proformă sau fiscală, confirmare de comandă, formulare BT sau alte documente ce vor fi emise de FURNIZOR pe perioada contractuala. Aceste documente vor avea prevalenta faţă de prevederile generale ale prezentului contract (care se vor aplica doar în măsura în care nu contravin) şi se vor aplica relaţiilor între părţi (în legatura cu tranzacţia respectivă) în integralitatea lor, indiferent dacă au fost acceptate expres sau tacit de către BENEFICIAR.
6.5. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru orice obligaţie de plată (preţ, penalităţi de întârziere) neonorată de către BENEFICIAR, fără a mai fi necesară somaţia, punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă ori sentinţă judecătorească, pentru achitarea acestora. Părţile contractante stabilesc de comun acord ca, în conformitate cu art.4, alin.3, din legea nr. 469/2002 privind măsurile disciplinei contractuale, totalul penalităţilor pentru întârziere, prevăzute la prezentul articol poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. În caz de întârziere cu mai mult de 20 zile a plăţii facturilor restante, FURNIZORUL are dreptul de a rezilia contractul şi de a mediatiza prin toate canalele la dispoziţia sa situaţia respectivă, după notificarea prealabilă a BENEFICIARULUI.
6.6. Clauza de fidejusiune. In cazul in care BENEFICIARUL nu achita obligatiile de plata asumate la comandarea marfurilor, reprezentantul BENEFICIARULUI, semnatar al contractului de vanzare-cumparare, isi asuma, in nume propriu responsabilitatea de achitare a marfurilor in solidar cu societatea BENEFICIAR.
6.7. Prezentul contract este unicul contract încheiat între părţi. Orice alte declaraţii sau acorduri anterioare, indiferent de forma lor scrisă sau orală nu au forţa obligatorie şi îşi pierd valabilitatea.
6.8. Cesionarea contractului este posibila numai cu acordul scris al părţilor. Denunţarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancţiunea de daune, cu excepţia cazurilor expres prevăzute.
6.9. Nulitatea oricarei clauze ale prezentului contract, partiala sau integrala, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze sau parti de clauze.

VII. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ
7.1. Toate disputele legate de sau rezultate din acest contract precum şi cele privitoare la încheierea, executarea sau validitatea acestui contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu vor soluţiona pe cale amiabilă litigiile intervenite, acestea vor fi date spre soluţionare instanţei competente din localitatea în care îşi are sediul furnizorul. În litigiile privind plăţile se va aplica cu prioritate OG nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată. Părţile acestui contract declară că au luat cunoştiinţă de Legea 193/200 privind clauzele abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori şi că prevederile acestui contract, în forma şi substanţa lor reprezintă rezultatul manifestării acordului lor de voinţă urmare a unor negocieri libere şi nu le consideră a fi abuzive din nici un punct de vedere. Persoanele care semnează în numele părţilor contractante declară că sunt pe deplin autorizate să facă acest lucru în numele acelei părţi. În caz contrar, se va considera că acestea au înţeles să se oblige personal şi să încheie contractul în numele lor, asumându-şi drepturile şi obligaţiile prevăzute în contract. Persoana sau sau societatea care lanseaza comanda si cere sa-i fie facturata unui tert, este personal responsabil de plata acesteia, chiar daca FURNIZORUL a acceptat acest tip de facturare. Prezentul contract a fost încheiat 2 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.